Gå till:
Att tänka på
Obligatorisk utrustning
Livlina

DLS grundläggande säkerhetsregler

 1. Allmänt
  • Nedanstående säkerhetsregler antogs av DLS styrelse 2008-11-23.
  • Målet för Klubbens säkerhetsarbete är att minimera risken för personskada utan att åkglädjen begränsas. Medlemmarna ska därför verka för att Klubbens utfärder genomförs på ett säkert och trevligt sätt.
  • Säkerhetsfrågorna ska ha en framskjuten plats i utbildningen av medlemmar och ledare.
  • Anmärkning: Detta berör ledarutbildningen, isvaksövningar, tematurer på intressant is och återkommande inslag som t.ex. linkastning under ordinarie turer.
  • Deltagare, köpersoner och ledare ska agera prestigelöst och med fokus på säkerheten.
  • Allt deltagande i Klubbens turer sker under eget ansvar.

 2. Planering av turer
  • Veckoansvarige bör vid utlysning av turer, vid behov med stöd av Klubbens israpportörer, i rimlig utsträckning informera om förväntade isförhållanden och vid behov informera tänkta deltagare att turen kan vara mera krävande än normalt.
  • I långsamma och mellangruppen bör helst två ledare tjänstgöra varav den ena är huvudledare.
  • Inför varje tur bör genomföras ömsesidig kontroll av säkerhetsutrustningen.
  • Anmärkning: Denna kontroll avser ryggsäck med midjebälte och grenband, livlina med förlängningsband till grenremmen och karbinhake, ispik (dubbelpik eller pik med extrastav), isdubbar och visselpipa.
  • Ledaren har rätt att avvisa deltagare med påtagliga brister i säkerhetsutrustningen eller åkvana för den planerade turen.

 3. Ledares ansvar
  • Under Klubbens utfärder är det ledaren som i samråd med deltagarna utifrån rådande förhållanden gör riskbedömning och beslutar om färdväg eller om turen ska avbrytas. Anmärkning: Särskild uppmärksamhet fordras t.ex. för att undvika stora svaga områden med nyis eller våris (”dödsskalleis”).
  • Ledaren ska utse en köperson; undantag kan göras om gruppen är liten och består av erfarna åkare.
   Anmärkning: Köperson bör vara utbildad ledare eller erfaren åkare som vid behov ska kunna ta befälet.
  • Ledare ska avbryta en tur som han eller hon inte anser kunna genomföras på ett betryggande sätt. Köperson kan på samma sätt avbryta en tur. Klubben stödjer förutsättningslöst varje beslut om att avbryta en tur.
  • Ledaren ska under turen fortlöpande informera om isen, potentiella faror, färdplaner, tidsförhållanden för att underlätta gruppens delaktighet och öka dess kunskaper.
  • Om deltagare begär att för egen del få avbryta en tur bedömer ledaren om så kan ske utan ökad risk för den enskilde eller gruppen. Ledaren ska i så fall se till att deltagaren kan komma i land på lämplig plats och på lämpligt sätt.

 4. Deltagares ansvar
  • Deltagare i Klubbens turer ansvarar för att de har den utrustning som föreskrivs i matrikeln.
  • Deltagare ska välja lämplig åkgrupp med hänsyn till egen åkförmåga.
  • Deltagare ska följa ledarens anvisningar.
  • Deltagare i Klubbens turer kan begära att för egen del få avbryta en tur som han eller hon inte anser kunna genomföras på ett betryggande sätt.
  • Deltagare ska ha uppsikt på isen där de själva åker.
  • Deltagare ska alltid åka bakom ledaren.
  • Deltagare ska hantera pikar och stavar utan risk för sig själva och andra.
   Anmärkning: Piken bör t.ex. hållas utanför överarmen med spetsen snett framåt och nedåt. Pik som hålls mellan överarm och kroppen ökar risken för skador vid fall eller kan skada framföråkande. Stakning kan innebära risk för bakomåkande.
  • Deltagare ska vidarebefordra varningsrop och anvisningar bak i kön.
  • Deltagare ska påtala upplevd risk, oro, trötthet eller rastbehov för köperson eller ledare.
  • Deltagare ska assistera vid tillbud som t.ex. plurrning.
   Anmärkning: Det är viktigt att den plurrade får hjälp med ombyte och bärandet av de våta kläderna.
  • Deltagare bör rapportera avvikelser vid utfärder till den relevanta färdrapporten.

 5. Gäståkare
  • Gäståkare omfattas av samma säkerhetsregler som övriga deltagare. Deltagare eller ledare som avser inbjuda gäståkare ska informera om DLS säkerhetsregler och åka i samma grupp som gästen. Ledare i tjänst ska ej inbjuda gäståkare. Vid turer i skärgården eller i områden där det kan förväntas svåra isförhållanden ska deltagare som avser inbjuda gäståkare inför turen samråda med huvudledaren i aktuell åkgrupp.

Att tänka på…

För dig som är ledare

 1. Genomför kontroll av säkerhetsutrustningen före avfärd. Du ska inte ta med deltagare med påtagliga brister i säkerhetsutrustningen eller bristande åkvana för den planerade turen.
 2. Utse en köperson.
 3. Informera deltagarna fortlöpande under turen om isen, potentiella faror och dina färdplaner.
 4. Om deltagare vill avbryta turen ska du bedöma om så kan ske utan ökad risk för den enskilde eller gruppen. Du ska i så fall se till att deltagaren kan komma i land på lämplig plats och på lämpligt sätt.
 5. Avbryt turen om du anser att den inte kan genomföras på ett betryggande sätt. Din köperson kan på samma sätt avbryta en tur.

För dig som är deltagare

 1. Bär den utrustning som föreskrivs i matrikeln.
 2. Välj för dig lämplig åkgrupp.
 3. Följ ledarens anvisningar för att inte äventyra gruppens säkerhet.
 4. Håll uppsikt på isen.
 5. Åk alltid efter ledaren.
 6. Hantera din ispik och dina stavar utan risk för dig själv och andra deltagare.
 7. Vidarebefordra varningsrop och anvisningar till övriga deltagare.
 8. Säg till ledaren eller köpersonen om du är trött eller tycker isen känns osäker.
 9. Du kan begära att för egen del få avbryta en tur som du anser att den inte kan genomföras på ett betryggande sätt.
 10. Du åker alltid under eget ansvar.

Gäster är välkomna

 1. Dina gäster måste följa DLS regler och ska åka i samma grupp som du. Vid turer i skärgården eller i områden där det kan vara besvärlig is måste du inför turen samråda med ledaren.

Se även DLS grundläggande säkerhetsreglersom du hittar
här.

OBLIGATORISK SÄKERHETSUTRUSTNING 

vid skridskofärder med DLS

Ryggsäck – din flythjälp Skall ha midjerem och grenrem och innehålla en komplett omgång extrakläder, packade i täta plastpåsar.

Räddningslina Skall vara försedd med räddningskrok och vara fäst vid midjeremmen. Se Livlina. Linan skall kunna nås och kastas utan att ryggsäcken tas av.

Isdubbar Skall sitta lätt åtkomliga.

Visselpipa Används för att påkalla uppmärksamhet vid nödläge.

Ispik Gör dig bekant med just den ispik du använder.

Extrastav Staven kan vara nödvändig vid råkövergångar och är till god hjälp vid t ex skravelis

Ovanstående säkerhetsutrustning är obligatorisk på samtliga av DLS arrangerade turer.

Våra färdledare har rätt att avvisa åkare som har brister i säkerhetsutrustningen.

Åk aldrig utan sällskap!


Fritt efter Olle Malmgren och Lars-Håkan Lindqvist

Så här skall livlinan sitta.

På räddningsövningar  har den nya räddningstekniken med klätterkrok i ett band till midjeremmen utvecklats under många hundra plurrningar genom bristande is.

Idén är att snabbt och säkert kunna koppla sig till en räddnings- eller säkerhetslina och att få draget i midjeremmen samtidigt som man har båda händerna fria och kan hjälpa till med båda dubbarna. Bandet måste vara så långt att man kan koppla kroken framför sig, på iskanten.

I vaken kopplar man kroken runt den lina som kommer.

Så här fäster man krok och band. A. Räddningslina. B. Klätterkrok. C. Band. D Midjerem. E Grenrem. Den förstorade bilden visar hur bandet knyts till räddningslina och krok.

 

    krokremlivlina.JPG (97893 bytes)    livlinankrok.jpg (72993 bytes)

Klicka på foton för större bild!

Så här skall linan kopplas

Plurraren får en lina (A) från en räddare  Hugger fast den egna kroken med linan (B)  runt räddarens lina (A). När räddaren drar får plurraren draget i midjeremmen och kan hjälpa till med båda dubbarna.
Räddarens krok (A) är kopplad till säkerhetslinan (B) från en kamrat på säker is. När räddaren krupit fram till den lina (C) som plurraren kastat, hugger han sin krok runt den. Alla tre är nu hopkopplade. Bandet går till räddarens midjerem och till hans lina som är oöppnad. Skulle isen brista under räddaren innan han når plurrarens lina är han redan säkrad bakåt och kan kasta sin lina från sin vak till plurraren. Den förstorade bilden visar sammankopplingen av alla tre linorna.